Điều Khoản Sử Dụng GiaoHangNgay
Trang chủ/ Thông tin hỗ trợ

Điều Khoản Sử Dụng GiaoHangNgay

ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

1.             GIỚI THIỆU

1.1.         Chào mừng bạn đến với GiaoHangNgay qua giao diện website hoặc ứng dụng di động (“Trang GiaoHangNgay”). Trước khi sử dụng Trang GiaoHangNgay hoặc tạo Tài khoản GiaoHangNgay (“Tài khoản”), vui lòng đọc kỹ các Điều Khoản Dịch Vụ dưới đây và Quy Chế Hoạt Động GiaoHangNgay để hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của mình đối với GiaoHangNgay (gọi chung là “chúng tôi”, “của chúng tôi”). “Dịch Vụ” chúng tôi cung cấp hoặc sẵn có bao gồm (a) Trang GiaoHangNgay, (b) các dịch vụ được cung cấp bởi Trang GiaoHangNgay và bởi phần mềm dành cho khách hàng của GiaoHangNgay có sẵn trên Trang GiaoHangNgay, và (c) tất cả các thông tin, đường dẫn, tính năng, dữ liệu, văn bản, hình ảnh, biểu đồ, âm nhạc, âm thanh, video (bao gồm cả các đoạn video được đăng tải trực tiếp theo thời gian thực (livestream)), tin nhắn, tags, nội dung, chương trình, phần mềm, ứng dụng dịch vụ (bao gồm bất kỳ ứng dụng dịch vụ di động nào) hoặc các tài liệu khác có sẵn trên Trang GiaoHangNgay hoặc các dịch vụ liên quan đến Trang GiaoHangNgay (“Nội Dung”). Bất kỳ tính năng mới nào được bổ sung hoặc mở rộng đối với Dịch Vụ đều thuộc phạm vi điều chỉnh của Điều Khoản Dịch Vụ này. Điều Khoản Dịch Vụ này điều chỉnh việc  bạn sử dụng Dịch Vụ cung cấp bởi GiaoHangNgay.

1.2           Dịch Vụ bao gồm dịch vụ sàn giao dịch trực tuyến kết nối người tiêu dùng với nhau nhằm mang đến cơ hội kinh doanh giữa người mua (“Người Mua”) và người bán (“Người Bán”) (gọi chung là “bạn”, “Người Sử Dụng” hoặc “Các Bên”). Hợp đồng mua bán thật sự là trực tiếp giữa Người Mua và Người Bán. Các Bên liên quan đến giao dịch đó sẽ chịu trách nhiệm đối với hợp đồng mua bán giữa họ, việc đăng bán hàng hóa, bảo hành sản phẩm và tương tự. GiaoHangNgay không can thiệp vào giao dịch giữa các Người Sử Dụng. GiaoHangNgay có thể hoặc không sàng lọc trước Người Sử Dụng hoặc Nội Dung hoặc thông tin cung cấp bởi Người Sử Dụng. GiaoHangNgay bảo lưu quyền loại bỏ bất cứ Nội Dung hoặc thông tin nào trên Trang GiaoHangNgay theo Mục 6.4 bên dưới. GiaoHangNgay không bảo đảm cho việc các Người Sử Dụng sẽ thực tế hoàn thành giao dịch. Lưu ý, GiaoHangNgay là bên trung gian ko quản lý tình trạng hàng hóa và mua bán giữa Người Mua và Người Bán, Người Mua và Người Bán tự giao dịch với nhau một cách rõ ràng.

1.3           Trước khi trở thành Người Sử Dụng của Trang GiaoHangNgay, bạn cần đọc và chấp nhận mọi điều khoản và điều kiện được quy định trong, và dẫn chiếu đến, Điều Khoản Dịch Vụ này và Chính Sách Bảo Mật được dẫn chiếu theo đây.

1.4           GiaoHangNgay bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa, tạm ngưng hoặc chấm dứt tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Trang GiaoHangNgay hoặc Dịch Vụ vào bất cứ thời điểm nào theo qui định pháp luật. Phiên Bản thử nghiệm của Dịch Vụ hoặc tính năng của Dịch Vụ có thể không hoàn toàn giống với phiên bản cuối cùng.

1.5           GiaoHangNgay bảo lưu quyền từ chối yêu cầu mở Tài khoản hoặc các truy cập của bạn tới Trang GiaoHangNgay hoặc Dịch Vụ theo quy định pháp luật và Điều khoản dịch vụ.

BẰNG VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ HAY TẠO Tài Khoản TẠI GIAOHANGNGAY, BẠN ĐÃ CHẤP NHẬN VÀ ĐỒNG Ý VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY VÀ CHÍNH SÁCH BỔ SUNG ĐƯỢC DẪN CHIẾU THEO ĐÂY.

NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOẶC TRUY CẬP VÀO TRANG GIAOHANGNGAY. NẾU BẠN LÀ NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN HOẶC BỊ GIỚI HẠN VỀ NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT TẠI QUỐC GIA BẠN SINH SỐNG, BẠN CẦN NHẬN ĐƯỢC SỰ HỖ TRỢ HOẶC CHẤP THUẬN TỪ CHA MẸ HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP, TÙY TỪNG TRƯỜNG HỢP ÁP DỤNG, ĐỂ MỞ TÀI KHOẢN HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ. TRONG TRƯỜNG HỢP ĐÓ, CHA MẸ HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP, TÙY TỪNG TRƯỜNG HỢP ÁP DỤNG, CẦN HỖ TRỢ ĐỂ BẠN HIỂU RÕ HOẶC THAY MẶT BẠN CHẤP NHẬN NHỮNG ĐIỀU KHOẢN TRONG THỎA THUẬN DỊCH VỤ NÀY. NẾU BẠN CHƯA CHẮC CHẮN VỀ ĐỘ TUỔI CŨNG NHƯ NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ CỦA MÌNH, HOẶC CHƯA HIỂU RÕ CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY CŨNG NHƯ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN ÁP DỤNG CHO ĐỘ TUỔI HOẶC NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ CỦA MÌNH, VUI LÒNG KHÔNG TẠO Tài khoản HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ CHO ĐẾN KHI NHẬN ĐƯỢC SỰ GIÚP ĐỠ TỪ CHA MẸ HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP. NẾU BẠN LÀ CHA MẸ HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN HOẶC BỊ GIỚI HẠN VỀ NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ, TÙY TỪNG TRƯỜNG HỢP THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT, BẠN CẦN HỖ TRỢ ĐỂ NGƯỜI ĐƯỢC GIÁM HỘ HIỂU RÕ HOẶC ĐẠI DIỆN NGƯỜI ĐƯỢC GIÁM HỘ CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY VÀ CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI TOÀN BỘ QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG Tài khoản HOẶC CÁC DỊCH VỤ CỦA GIAOHANGNGAY MÀ KHÔNG PHÂN BIỆT Tài khoản ĐÃ  HOẶC SẼ ĐƯỢC TẠO LẬP.

2.             QUYỀN RIÊNG TƯ

2.1           GiaoHangNgay coi trọng việc bảo mật thông tin của bạn. Để bảo vệ quyền lợi người dùng, GiaoHangNgay cung cấp Chính Sách Bảo Mật tại GiaoHangNgay.vn để giải thích chi tiết các hoạt động bảo mật của GiaoHangNgay. Vui lòng tham khảo Chính Sách Bảo Mật để biết cách thức GiaoHangNgay thu thập và sử dụng thông tin liên quan đến Tài khoản và/hoặc việc sử dụng Dịch Vụ của Người Sử Dụng (“Thông Tin Người Sử Dụng”). Điều Khoản Dịch Vụ này có liên quan mật thiết với Chính Sách Bảo Mật. Bằng cách sử dụng Dịch Vụ hoặc cung cấp thông tin trên Trang GiaoHangNgay, Người Sử Dụng:

a.             cho phép GiaoHangNgay thu thập, sử dụng, công bố và/hoặc xử lý các Nội Dung, dữ liệu cá nhân của bạn và Thông Tin Người Sử Dụng như được quy định trong Chính Sách Bảo Mật;

b.             đồng ý và công nhận rằng các thông tin được cung cấp trên Trang GiaoHangNgay sẽ thuộc sở hữu chung của bạn và GiaoHangNgay; và

c.             sẽ không, dù là trực tiếp hay gián tiếp, tiết lộ các Thông Tin Người Sử Dụng cho bất kỳ bên thứ ba nào, hoặc bằng bất kỳ phương thức nào cho phép bất kỳ bên thứ ba nào được truy cập hoặc sử dụng Thông Tin Người Dùng của bạn.

2.2           Trường hợp Người Sử Dụng sở hữu dữ liệu cá nhân của Người Sử Dụng khác thông qua việc sử dụng Dịch Vụ (“Bên Nhận Thông Tin”) theo đây đồng ý rằng, mình sẽ (i) tuân thủ mọi qui định pháp luật về bảo vệ an toàn thông tin cá nhân liên quan đến những thông tin đó; (ii) cho phép Người Sử Dụng là chủ sở hữu của các thông tin cá nhân mà Bên Nhận Thông Tin thu thập được (“Bên Tiết Lộ Thông Tin”) được phép xóa bỏ thông tin của mình được thu thập từ cơ sở dữ liệu của Bên Nhận Thông Tin; và (iii) cho phép Bên Tiết Lộ Thông Tin rà soát những thông tin đã được thu thập về họ bởi Bên Nhận Thông Tin, phù hợp với hoặc theo yêu cầu của các qui định pháp luật hiện hành.

3.             GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

3.1           GiaoHangNgay trao cho Người Sử Dụng quyền phù hợp để truy cập và sử dụng các Dịch Vụ theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Điều Khoản Dịch Vụ này. Tất cả các Nội Dung, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, biểu tượng và tài sản sở hữu trí tuệ khác độc quyền (“Tài Sản Sở Hữu Trí Tuệ”) hiển thị trên Trang GiaoHangNgay đều thuộc sở hữu của GiaoHangNgay và bên sở hữu thứ ba, nếu có. Không một bên nào truy cập vào Trang GiaoHangNgay được cấp quyền hoặc cấp phép trực tiếp hoặc gián tiếp để sử dụng hoặc sao chép bất kỳ Tài Sản Sở Hữu Trí Tuệ nào, cũng như không một bên nào truy cập vào Trang GiaoHangNgay được phép truy đòi bất kỳ quyền, quyền sở hữu hoặc lợi ích nào liên quan đến Tài Sản Sở Hữu Trí Tuệ. Bằng cách sử dụng hoặc truy cập Dịch Vụ, bạn đồng ý tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến bản quyền, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ hoặc bất cứ quy định pháp luật nào khác bảo vệ Dịch Vụ, Trang GiaoHangNgay và Nội Dung của Trang GiaoHangNgay. Bạn đồng ý không được phép sao chép, phát tán, tái bản, chuyển giao, công bố công khai, thực hiện công khai, sửa đổi, phỏng tác, cho thuê, bán, hoặc tạo ra các sản phẩm phái sinh của bất cứ phần nào thuộc Dịch Vụ, Trang GiaoHangNgay và Nội Dung của Trang GiaoHangNgay. Bạn không được nhân bản hoặc chỉnh sửa bất kỳ phần nào hoặc toàn bộ nội dung của Trang GiaoHangNgay trên bất kỳ máy chủ hoặc như là một phần của bất kỳ website nào khác mà chưa nhận được sự chấp thuận bằng văn bản của GiaoHangNgay. Ngoài ra, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng bất kỳ robot, chương trình do thám (spider) hay bất kỳ thiết bị tự động hoặc phương thức thủ công nào để theo dõi hoặc sao chép Nội Dung của GiaoHangNgay khi chưa có sự đồng ý trước bằng văn bản của GiaoHangNgay (sự chấp thuận này được xem như áp dụng cho các công cụ tìm kiếm cơ bản trên các website tìm kiếm trên mạng kết nối người dùng trực tiếp đến website đó).

3.2           GiaoHangNgay cho phép kết nối từ website Người Sử Dụng đến Trang GiaoHangNgay, với điều kiện website của Người Sử Dụng không được hiểu là bất kỳ việc xác nhận hoặc liên quan nào đến GiaoHangNgay.

4.             PHẦN MỀM

Bất kỳ phần mềm nào được cung cấp bởi GiaoHangNgay tới Người Sử Dụng đều thuộc phạm vi điều chỉnh của các Điều Khoản Dịch Vụ này. GiaoHangNgay bảo lưu tất cả các quyền liên quan đến phần mềm không được cấp một các rõ ràng bởi GiaoHangNgay theo đây. Bất kỳ tập lệnh hoặc mã code, liên kết đến hoặc dẫn chiếu từ Dịch Vụ, đều được cấp phép cho bạn bởi các bên thứ ba là chủ sở hữu của tập lệnh hoặc mã code đó chứ không phải bởi GiaoHangNgay.

5.             TÀI KHOẢN VÀ BẢO MẬT

5.1           Một vài tính năng của Dịch Vụ chúng tôi yêu cầu phải đăng ký một Tài khoản bằng cách lựa chọn một tên người sử dụng không trùng lặp (“Tên Đăng Nhập”) và mật khẩu đồng thời cung cấp một số thông tin cá nhân nhất định. Bạn có thể sử dụng Tài khoản của mình để truy cập vào các sản phẩm, website hoặc dịch vụ khác mà GiaoHangNgay cho phép, có mối liên hệ hoặc đang hợp tác. GiaoHangNgay không kiểm tra và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ nội dung, tính năng, bảo mật, dịch vụ, chính sách riêng tư, hoặc cách thực hiện khác của các sản phẩm, website hay dịch vụ đó. Trường hợp bạn sử dụng Tài khoản của mình để truy cập vào các sản phẩm, website hoặc dịch vụ khác mà GiaoHangNgay cho phép, có mối liên hệ hoặc đang hợp tác, các điều khoản dịch vụ của những sản phẩm, website hoặc dịch vụ đó, bao gồm các chính sách bảo mật tương ứng vẫn được áp dụng khi bạn sử dụng các sản phẩm, website hoặc dịch vụ đó ngay cả khi những điều khoản dịch vụ này khác với Điều Khoản Dịch Vụ và/hoặc Chính Sách Bảo Mật của GiaoHangNgay.

5.2           Bạn đồng ý (a) giữ bí mật mật khẩu và chỉ sử dụng Tên Đăng Nhập và mật khẩu khi đăng nhập, (b) đảm bảo bạn sẽ đăng xuất khỏi Tài khoản của mình sau mỗi phiên đăng nhập trên Trang GiaoHangNgay, và (c) thông báo ngay lập tức với GiaoHangNgay nếu phát hiện bất kỳ việc sử dụng trái phép nào đối với Tài khoản, Tên Đăng Nhập và/hoặc mật khẩu của bạn. Bạn phải chịu trách nhiệm với hoạt động dưới Tên Đăng Nhập và Tài khoản của mình, bao gồm tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng trái phép liên quan đến mật khẩu hoặc từ việc không tuân thủ Điều Khoản này của Người Sử Dụng.

5.3           Bạn đồng ý rằng GiaoHangNgay có toàn quyền xóa Tài khoản và Tên Đăng Nhập của Người Sử Dụng ngay lập tức, gỡ bỏ hoặc hủy từ Trang GiaoHangNgay bất kỳ Nội Dung nào liên quan đến Tài khoản và Tên Đăng Nhập của Người Sử Dụng với bất kỳ lý do nào mà có hoặc không cần thông báo hay chịu trách nhiệm với Người Sử Dụng hay bên thứ ba nào khác. Căn cứ để thực hiện các hành động này có thể bao gồm (a) Tài khoản và Tên Đăng Nhập không hoạt động trong thời gian dài, (b) vi phạm điều khoản hoặc tinh thần của các Điều Khoản Dịch Vụ này, (c) có hành vi bất hợp pháp, lừa đảo, quấy rối, xâm phạm, đe dọa hoặc lạm dụng, (d) có nhiều Tài khoản người dùng khác nhau, (e) lạm dụng mã giảm giá hoặc tài trợ hoặc quyền lợi khuyến mại (bao gồm việc bán mã giảm giá cho các bên thứ ba cũng như lạm dụng mã giảm giá ở Trang GiaoHangNgay), (h) có hành vi gây hại tới những Người Sử Dụng khác, các bên thứ ba hoặc các lợi ích kinh tế của GiaoHangNgay. Việc sử dụng Tài khoản cho các mục đích bất hợp pháp, lừa đảo, quấy rối, xâm phạm, đe dọa hoặc lạm dụng có thể được gửi cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

5.4           Người Sử Dụng có thể yêu cầu xóa Tài khoản bằng cách thông báo bằng văn bản đến GiaoHangNgay ( tại đây ). Tuy nhiên, Người Sử Dụng vẫn phải chịu trách nhiệm và nghĩa vụ đối với bất kỳ giao dịch nào chưa hoàn thành (phát sinh trước hoặc sau khi Tài khoản bị xóa) hay việc vận chuyển hàng hóa liên quan đến Tài khoản bị yêu cầu xóa. Khi đó, theo Điều Khoản Dịch Vụ, Người Sử Dụng phải liên hệ với GiaoHangNgay sau khi đã nhanh chóng và hoàn tất việc thực hiện và hoàn thành các giao dịch chưa hoàn tất. Người Sử Dụng chịu trách nhiệm đối với yêu cầu xóa Tài khoản của mình.

5.5           Bạn chỉ có thể sử dụng Dịch Vụ và/hoặc mở Tài khoản tại GiaoHangNgay nếu bạn đáp ứng đủ các điều kiện để chấp nhận Điều Khoản Dịch Vụ này.

6.             ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

6.1           Quyền được phép sử dụng Trang GiaoHangNgay và Dịch Vụ có hiệu lực cho đến khi bị chấm dứt. Quyền được phép sử dụng sẽ bị chấm dứt theo Điều Khoản Dịch Vụ này hoặc trường hợp Người Sử Dụng vi phạm bất cứ điều khoản hoặc điều kiện nào được quy định tại Điều Khoản Dịch Vụ này. Trong trường hợp đó, GiaoHangNgay có thể chấm dứt việc sử dụng của Người Sử Dụng bằng hoặc không cần thông báo.

6.2           Người Sử Dụng không được phép:

(a)            tải lên, đăng, truyền tải hoặc bằng cách khác công khai bất cứ Nội Dung nào trái pháp luật, có hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, gây hoang mang, lo lắng, xuyên tạc, phỉ báng, xúc phạm, khiêu dâm, bôi nhọ, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, gây căm phẫn, hoặc phân biệt chủng tộc, dân tộc hoặc bất kỳ nội dung không đúng đắn nào khác;

(b)            vi phạm pháp luật, quyền lợi của bên thứ ba hoặc Chính Sách Cấm/Hạn Chế Sản Phẩm của GiaoHangNgay;

(c)            đăng tải, truyền tin, hoặc bằng bất kỳ hình thức nào khác hiển thị bất kỳ Nội dung nào có sự xuất hiện của người chưa thành niên hoặc sử dụng Dịch vụ gây tổn hại cho người chưa thành niên dưới bất kỳ hình thức nào;

(d)            sử dụng Dịch Vụ hoặc đăng tải Nội Dung để mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, hoặc bằng cách nào khác xuyên tạc cá nhân hoặc tổ chức;

(e)            giả mạo các tiêu đề hoặc bằng cách khác ngụy tạo các định dạng nhằm che giấu nguồn gốc của bất kỳ Nội Dung nào được truyền tải thông qua Dịch Vụ;

(f)            gỡ bỏ bất kỳ thông báo độc quyền nào từ Trang GiaoHangNgay;

(g)            gây ra, chấp nhận hoặc ủy quyền cho việc sửa đổi, cấu thành các sản phẩm phái sinh, hoặc chuyển thể của Dịch Vụ mà không được sự cho phép rõ ràng của GiaoHangNgay;

(h)            sử dụng Dịch Vụ phục vụ lợi ích của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc bất kỳ hành vi nào không được chấp nhận theo Điều Khoản Dịch Vụ này;

(i)             sử dụng Dịch Vụ hoặc đăng tải Nội Dung cho mục đích gian lận, không hợp lý, sai trái, gây hiểu nhầm hoặc gây nhầm lẫn;

(j)             mở và vận hành nhiều Tài khoản người dùng khác nhau liên quan đến bất kỳ hành vi nào vi phạm điều khoản hoặc tinh thần của Điều Khoản Dịch Vụ này;

(k)            truy cập sàn giao dịch thương mại điện tử GiaoHangNgay, mở Tài khoản hoặc bằng cách khác truy cập Tài khoản người dùng của mình thông qua bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng không được chấp thuận hoặc cung cấp bởi GiaoHangNgay, bao gồm phần mềm giả lập, thiết bị giả lập, phần mềm tự động hoặc bất kỳ phần mềm, thiết bị hoặc phần cứng nào có chức năng tương tự.

(l)             chỉnh sửa giá của bất kỳ sản phẩm nào hoặc can thiệp vào danh mục hàng hóa của Người Sử Dụng khác.

(m)           thực hiện bất kỳ hành động nào làm sai lệch hệ thống đánh giá hoặc tiếp nhận phản hồi của GiaoHangNgay;

(n)            cố gắng chuyển đổi mã chương trình, đảo ngược kỹ thuật, tháo gỡ hoặc xâm nhập (hack) Dịch Vụ (hoặc bất cứ hợp phần nào theo đó); hoặc phá bỏ hoặc vượt qua bất kỳ công nghệ mã hóa hoặc biện pháp bảo mật nào được GiaoHangNgay áp dụng đối với các Dịch Vụ và/hoặc các dữ liệu được truyền tải, xử lý hoặc lưu trữ bởi GiaoHangNgay;

(o)            khai thác hoặc thu thập bất kỳ thông tin nào liên quan đến Tài khoản của Người  Sử Dụng khác, bao gồm bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu cá nhân nào;

(p)            tải lên, gửi thư điện tử, đăng, chuyển tải hoặc bằng cách khác công khai bất kỳ Nội Dung nào mà bạn không được cho phép theo bất kỳ luật hoặc quan hệ hợp đồng hoặc tín thác nào (chẳng hạn thông tin nội bộ, thông tin độc quyền và thông tin mật được biết hoặc tiết lộ như một phần của quan hệ lao động hoặc theo các thỏa thuận bảo mật);

(q)            tải lên, gửi thư điện tử, đăng, chuyển tải hoặc bằng cách khác công khai bất kỳ Nội Dung nào dẫn đến trường hợp vi phạm các quyền về sáng chế, thương hiệu, bí quyết kinh doanh, bản quyền hoặc bất cứ đặc quyền nào của bất cứ bên nào;

(r)            tải lên, gửi thư điện tử, đăng, chuyển tải hoặc bằng cách khác công khai bất kỳ quảng cáo, các tài liệu khuyến mại, “thư quấy rối”, “thư rác”, “chuỗi ký tự” không được phép hoặc không hợp pháp, hoặc bất kỳ hình thức lôi kéo không được phép nào khác;

(s)            tải lên, gửi thư điện tử, đăng, chuyển tải hoặc bằng cách khác công khai bất cứ tài liệu chứa các loại vi-rút, worm, trojan hoặc bất kỳ các mã, tập tin hoặc chương trình máy tính được thiết kế để trực tiếp hoặc gián tiếp gây cản trở, điều khiển, gián đoạn, phá hỏng hoặc hạn chế các chức năng hoặc tổng thể của bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng hoặc dữ liệu hoặc thiết bị viễn thông của máy tính;

(t)             làm gián đoạn các dòng tương tác thông thường, đẩy nhanh tốc độ “lướt (scroll)” màn hình hơn những Người Sử Dụng khác có thể đối với Dịch Vụ, hoặc bằng cách khác thực hiện thao tác gây ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng tham gia giao dịch thực của những Người Sử Dụng khác,

(u)            can thiệp, điều khiển hoặc làm gián đoạn Dịch Vụ hoặc máy chủ hoặc hệ thống được liên kết với Dịch Vụ hoặc tới việc sử dụng và trải nghiệm Dịch Vụ của Người Sử Dụng khác, hoặc không tuân thủ bất kỳ các yêu cầu, quy trình, chính sách và luật lệ đối với các hệ thống được liên kết với Trang GiaoHangNgay;

(v)            thực hiện bất kỳ hành động hoặc hành vi nào có thể trực tiếp hoặc gián tiếp phá hủy, vô hiệu hóa, làm quá tải, hoặc làm suy yếu Dịch Vụ hoặc máy chủ hoặc hệ thống liên kết với Dịch Vụ;

(w)           sử dụng Dịch Vụ để vi phạm pháp luật, quy chế, quy tắc, chỉ thị, hướng dẫn, chính sách áp dụng của địa phương, liên bang, quốc gia hoặc quốc tế (có hoặc chưa có hiệu lực) một cách có chủ ý hoặc vô ý liên quan đến phòng chống rửa tiền hoặc phòng chống khủng bố;

(x)            sử dụng Dịch Vụ để vi phạm hoặc phá vỡ bất kỳ hình phạt hay lệnh cấm vận nào  được quản lý hay thực thi bởi các cơ quan có liên quan.

(y)            sử dụng Dịch Vụ để xâm hại tới quyền riêng tư của người khác hoặc để “lén theo dõi” hoặc bằng cách khác quấy rối người khác;

(z)            xâm phạm các quyền của GiaoHangNgay, bao gồm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ và gây nhầm lẫn cho các quyền đó;

(aa)          sử dụng Dịch vụ để thu thập hoặc lưu trữ dữ liệu cá nhân của Người Sử Dụng khác liên quan đến các hành vi và hoạt động bị cấm như đề cập ở trên; và/hoặc

(ab)          liệt kê các hàng hóa xâm phạm quyền tác giả, nhãn hiệu hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác của các bên thứ ba hoặc sử dụng Dịch Vụ theo các cách thức có thể xâm phạm đến quyền sở hữu trí tuệ của các bên khác.

6.3           Người Sử Dụng hiểu rằng các Nội Dung, dù được đăng công khai hoặc truyền tải riêng tư, là hoàn toàn thuộc trách nhiệm của người đã tạo ra Nội Dung đó.  Điều đó nghĩa là bạn, không phải GiaoHangNgay, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với những Nội Dung mà bạn tải lên, đăng, gửi thư điện tử, chuyển tải hoặc bằng cách nào khác công khai trên Trang GiaoHangNgay. Người Sử Dụng hiểu rằng bằng cách sử dụng Trang GiaoHangNgay, bạn có thể gặp phải Nội Dung mà bạn cho là phản cảm, không đúng đắn hoặc chưa phù hợp. GiaoHangNgay sẽ không chịu trách nhiệm đối với Nội Dung, bao gồm lỗi hoặc thiếu sót liên quan đến Nội Dung, hoặc tổn thất hoặc thiệt hại xuất phát từ việc sử dụng, hoặc dựa trên, Nội Dung được đăng tải, gửi thư, chuyển tải hoặc bằng cách khác công bố trên Trang GiaoHangNgay.

6.4           Người Sử Dụng thừa nhận rằng GiaoHangNgay và các bên được chỉ định của mình có toàn quyền (nhưng không có nghĩa vụ) sàng lọc, từ chối, xóa, dừng, tạm dừng, gỡ bỏ hoặc dời bất kỳ Nội Dung có sẵn trên Trang GiaoHangNgay, bao gồm bất kỳ Nội Dung hoặc thông tin nào bạn đã đăng.  GiaoHangNgay có quyền gỡ bỏ Nội Dung (i) xâm phạm đến Điều Khoản Dịch Vụ; (ii) trong trường hợp GiaoHangNgay nhận được khiếu nại hơp lệ theo quy định pháp luật từ Người Sử Dụng khác; (iii) trong trường hợp GiaoHangNgay nhận được thông báo hợp lệ về vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc yêu cầu pháp lý cho việc gỡ bỏ; hoặc (iv) những nguyên nhân khác theo quy định pháp luật. GiaoHangNgay có quyền chặn các liên lạc (bao gồm việc cập nhật trạng thái, đăng tin, truyền tin và/hoặc tán gẫu) về hoặc liên quan đến Dịch Vụ như nỗ lực của chúng tôi nhằm bảo vệ Dịch Vụ hoặc Người Sử Dụng của GiaoHangNgay, hoặc bằng cách khác thi hành các điều khoản trong Điều Khoản Dịch Vụ này. Người Sử Dụng đồng ý rằng mình phải đánh giá, và chịu mọi rủi ro liên quan đến, việc sử dụng bất kỳ Nội Dung nào, bao gồm bất kỳ việc dựa vào tính chính xác, đầy đủ, hoặc độ hữu dụng của Nội Dung đó. Liên quan đến vấn đề này, Người Sử Dụng thừa nhận rằng mình không phải và, trong giới hạn tối đa pháp luật cho phép, không cần dựa vào bất kỳ Nội Dung nào được tạo bởi GiaoHangNgay hoặc gửi cho GiaoHangNgay, bao gồm các thông tin trên các Diễn Đàn GiaoHangNgay hoặc trên các phần khác của Trang GiaoHangNgay.

6.5           Người Sử Dụng chấp thuận và đồng ý rằng GiaoHangNgay có thể truy cập, duy trì và tiết lộ thông tin Tài khoản của Người Sử Dụng trong trường hợp pháp luật có yêu cầu hoặc theo lệnh của tòa án hoặc cơ quan chính phủ hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu GiaoHangNgay hoặc những nguyên nhân khác theo quy định pháp luật: (a) tuân thủ các thủ tục pháp luật; (b) thực thi Điều Khoản Dịch Vụ; (c) phản hồi các khiếu nại về việc Nội Dung xâm phạm đến quyền lợi của bên thứ ba; (d) phản hồi các yêu cầu của Người Sử Dụng liên quan đến chăm sóc khách hàng; hoặc (e) bảo vệ các quyền, tài sản hoặc an toàn của GiaoHangNgay, Người Sử Dụng và/hoặc cộng đồng.

7.             VI PHẠM ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

7.1           Việc vi phạm chính sách này có thể dẫn tới một số hành động, bao gồm bất kỳ hoặc tất cả các hành động sau:

1.        Xóa danh mục sản phẩm;

2.        Giới hạn quyền sử dụng Tài khoản;

3.        Đình chỉ và chấm dứt Tài khoản;

4.        Thu hồi tiền/tài sản có được do hành vi gian lận, và các chi phí có liên quan như chi phí vận chuyển của đơn hàng, phí thanh toán…;

5.        Cáo buộc hình sự;

6.        Áp dụng biện pháp dân sự, bao gồm khiếu nại bồi thường thiệt hại và/hoặc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời;

7.        Các hành động hoặc biện pháp chế tài khác theo Tiêu Chuẩn Cộng Đồng, Quy Chế Hoạt Động, hoặc các Chính Sách GiaoHangNgay.

7.2           Nếu bạn phát hiện Người Sử Dụng trên Trang GiaoHangNgay của chúng tôi có hành vi vi phạm Điều Khoản Dịch Vụ, vui lòng liên hệ GiaoHangNgay tại đây.

8.             BÁO CÁO HÀNH VI CÓ KHẢ NĂNG XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

8.1           Người Sử Dụng là các cá nhân hoặc tổ chức độc lập và họ không có bất kỳ mối liên kết nào với GiaoHangNgay dưới bất kỳ hình thức nào. GiaoHangNgay cũng không phải là đại lý hay đại diện của Người Sử Dụng và không nắm giữ và/hoặc sở hữu bất kỳ hàng hóa nào được chào bán trên Trang GiaoHangNgay.

8.2           Nếu bạn là chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ (“Chủ Sở Hữu Quyền SHTT”) hoặc là đại diện được ủy quyền Chủ Sở Hữu Quyền SHTT (“Đại Diện Quyền SHTT”)  và bạn tin rằng các quyền của bản thân hoặc của thân chủ có khả năng bị xâm phạm, vui lòng báo bằng văn bản tới GiaoHangNgay ( Tại đây ) và cung cấp cho chúng tôi các tài liệu như được hướng dẫn sau đó để hỗ trợ việc giải quyết khiếu nại. Chúng tôi sẽ dành một khoảng thời gian hợp lý để xử lý các thông tin cung cấp. GiaoHangNgay sẽ phản hồi khiếu nại của bạn trong vòng 14 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại của bạn. Vui lòng gửi email đơn khiếu nại và chuẩn bị các hồ sơ cần thiết Tại Đây .

9.             ĐẶT HÀNG VÀ THANH TOÁN

9.1           GiaoHangNgay không hỗ trợ bất kỳ phương thức thanh toán nào và không tham gia các phương thức thanh toán giữa Người Bán và Người Mua. Các thỏa thuận thanh toán và tích điểm theo gian hàng được Người Bán và Người Mua tự trao đổi lẫn nhau.

9.2 Người Mua lựa chọn phương thức thanh toán mà Người Bán đề xuất.

9.3           GiaoHangNgay không chịu trách nhiệm cũng như nghĩa vụ nào đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà Người Mua hoặc Người Bán phải chịu từ việc nhập sai thông tin vận chuyển và/hoặc thông tin thanh toán cho đơn hàng đã đặt và/hoặc sử dụng phương thức thanh toán không được thỏa thuận ở khoản 9.1 ở trên. GiaoHangNgay bảo lưu quyền kiểm tra tính hợp pháp quyền sử dụng phương thức thanh toán của Người Mua và có quyền đình chỉ giao dịch cho đến khi xác nhận được tính hợp pháp hoặc hủy các giao dịch liên quan nếu không thể xác nhận tính hợp pháp này.

10.             GIAOHANGNGAY CREDITS

10.1           Người Dùng (dành cho Doanh Nghiệp / Người Bán) có thể chuyển cho GiaoHangNgay một giá trị nhất định và giá trị này được ghi nhận tại GiaoHangNgay Credits – một tính năng trong Tài khoản GiaoHangNgay ghi nhận số dư hiện có của Người Dùng, để sử dụng thanh toán cho các chi phí dịch vụ đơn hàng hoặc chạy các chương trình quảng cáo.

10.2           GiaoHangNgay không tham gia vào quá trình thanh toán cũng như không thu hộ hoặc thanh toán hộ cho bất kỳ khoản tiền giao dịch nào giữa Người Mua và Người Bán.

11.           VẬN CHUYỂN

11.1 Dịch vụ giao nhận là dịch vụ được cung cấp bởi chính Người Bán, để vận chuyển hàng hóa đến Người Mua.

11.2         Người Dùng hiểu rằng việc vận chuyển, giao nhận hàng hóa, dù có thể do đơn vị vận chuyển Người Bán thực hiện, mọi rủi ro liên quan đến số lượng, chất lượng hàng hóa, sản phẩm sẽ do đơn vị vận chuyển và/hoặc Người Bán tự chịu trách nhiệm, tùy từng trường hợp, và GiaoHangNgay sẽ không có trách nhiệm trực tiếp đối với dịch vụ giao nhận do Người bán tự thực hiện, và sẽ chỉ hỗ trợ đối với dịch vụ giao nhận do đơn vị vận chuyển đối tác của GiaoHangNgay thực hiện.

11.3           Trong trường hợp hàng hóa được mua bị hư hỏng, thất lạc hoặc không giao hàng được trong quá trình vận chuyển, Người Dùng thừa nhận và đồng ý rằng GiaoHangNgay sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, chi phí, phí tổn hoặc bất kỳ khoản phí nào phát sinh từ sự cố đó và Người Dùng sẽ liên hệ với đơn vị vận chuyển hoặc Người Bán, tùy từng trường hợp, để giải quyết sự cố đó

12.           HỦY ĐƠN HÀNG, TRẢ HÀNG VÀ HOÀN TIỀN

12.1         Người Mua có thể hủy đơn hàng bằng cách vào trang “Chi tiết đơn hàng” và chọn “Hủy” hoặc sử dụng Trung tâm Trợ giúp hoặc gọi trực tiếp với tổng đài GiaoHangNgay. Trong trường hợp cần thiết, nhân viên tổng đài GiaoHangNgay sẽ gọi để xác nhận với Người Mua.

Tài khoản GiaoHangNgay có thể bị khóa nếu Người Dùng hủy đơn hàng thanh toán bằng COD nhiều lần mà không có lý do chính đáng.

12.2         Người Mua hiểu rằng GiaoHangNgay không phải là nhà cung cấp hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ và việc đổi, trả hàng hóa sẽ được thực hiện theo chính sách của Người Bán. GiaoHangNgay sẽ hỗ trợ Người Mua khi có yêu cầu trong khả năng của mình nhưng không có nghĩa GiaoHangNgay có trách nhiệm liên đới và/hoặc có trách nhiệm phải thực hiện theo yêu cầu của Người Mua liên quan đến việc đổi, trả hàng hóa.

12.3         GiaoHangNgay không quản lý việc hủy đơn hàng, trả hàng, hoàn tiền của các đơn hàng tự giao dịch giữa Người Bán và Người Mua.

13.           TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI BÁN

13.1         Người Bán phải quản lý và đảm bảo độ chính xác và đầy đủ của các thông tin chẳng hạn liên quan đến giá cả và chi tiết sản phẩm, số lượng sản phẩm trong kho cũng như các điều khoản và điều kiện bán hàng được cập nhật trong danh mục sản phẩm của Người Bán và không được phép đăng tải các thông tin không chính xác hoặc gây nhầm lẫn.

13.2         Giá sản phẩm được Người Bán toàn quyền quyết định, trừ các sản phẩm được ấn định giá bởi cơ quan có thẩm quyền. Giá sản phẩm nên bao gồm toàn bộ số tiền mà Người Mua cần thanh toán (ví dụ: các loại thuế, phí, v.v.) và Người Bán sẽ không yêu cầu Người Mua thanh toán thêm hoặc riêng bất kỳ khoản tiền nào khác. Nếu thông tin giá hàng hóa hoặc dịch vụ niêm yết không thể hiện rõ giá đó đã bao gồm hay chưa bao gồm những chi phí liên quan đến việc mua hàng hóa hoặc dịch vụ như thuế, phí đóng gói, phí vận chuyển và các chi phí phát sinh khác thì giá này được hiểu là đã bao gồm mọi chi phí liên quan nói trên.

13.3         Trong giới hạn pháp luật cho phép, Người Bán đồng ý rằng GiaoHangNgay có thể, theo toàn quyền quyết định của mình, thực hiện các hoạt động khuyến mãi để hỗ trợ các giao dịch giữa Người Bán và Người Mua thông qua việc giảm, chiết khấu hoặc hoàn lại phí hoặc thông qua những cách khác.  Giá cuối cùng Người Mua cần thanh toán thực tế là giá đã áp dụng những điều chỉnh trên.

13.4         Để thúc đẩy việc mua các sản phẩm Người Bán đăng bán, GiaoHangNgay có thể đăng những sản phẩm đó (theo mức giá đã điều chỉnh) lên các website của bên thứ ba (chẳng hạn các cổng thông tin và cổng so sánh giá) và những website khác (nội địa hoặc quốc tế) được vận hành bởi hoặc hợp tác với GiaoHangNgay.

13.5         Người Bán chịu trách nhiệm cung cấp hóa đơn cho Người Mua theo quy định pháp luật.

13.6         Người Bán thừa nhận và đồng ý rằng Người Bán chịu trách nhiệm chi trả các loại thuế, phí hải quan và bất kỳ loại phí nào đối với sản phẩm được bán và GiaoHangNgay không cung cấp bất kỳ tư vấn về pháp lý hay tư vấn thuế nào liên quan đến vấn đề này.  Bên Bán nên sử dụng dịch vụ tư vấn thuế chuyên nghiệp nếu cần thiết.

13.7         Người Bán thừa nhận và đồng ý rằng bất kỳ sự vi phạm nào của Người Bán đối với các chính sách của GiaoHangNgay sẽ dẫn đến các biện pháp đề cập tại Mục 7.1.

14.           PHÍ

14.1         Tùy trường hợp và sẽ được thể hiện rõ trước khi Người Mua thanh toán, GiaoHangNgay có thể thu từ Người Mua khi sử dụng GiaoHangNgay (bao gồm nhưng không giới hạn Phí đơn hàng nhỏ, phụ phí đêm, …) .

14.2        Tùy từng trường hợp và thỏa thuận với GiaoHangNgay, Người Bán có thể phải thanh toán cho GiaoHangNgay hoa hồng cho việc sử dụng Dịch Vụ trên GiaoHangNgay theo các hợp đồng, thỏa thuận riêng.

14.3         Nếu có bất kỳ khoản phí nào phải trả, khoản phí đó cũng là đối tượng chịu thuế theo quy định pháp luật có liên quan.  Người Bán thừa nhận và đồng ý rằng GiaoHangNgay có thể khấu trừ các khoản phí phải trả cho GiaoHangNgay và các khoản thuế áp dụng từ số tiền bán hàng được thanh toán bởi Người Mua.  GiaoHangNgay sẽ xuất biên lai hoặc hóa đơn tài chính cho khoản phí và khoản thuế do Người Bán chi trả nếu có yêu cầu.

15.           TRANH CHẤP

15.1         Trường hợp phát sinh vấn đề liên quan đến giao dịch, Người Bán và Người Mua đồng ý đầu tiên sẽ đối thoại với nhau để cố gắng giải quyết tranh chấp đó bằng thảo luận hai bên, và GiaoHangNgay không chịu trách nhiệm trong việc giải quyết vấn đề tranh chấp giữa Người Bán và Người Mua. Nếu Người Dùng muốn có sự thu xếp của GiaoHangNgay trong quá trình thảo luận hai bên, Người Dùng tại đây đồng ý rằng thời hạn yêu cầu sự thu xếp của GiaoHangNgay là trong vòng 45 ngày từ ngày phát sinh giao dịch. Nếu vấn đề không được giải quyết bằng thảo luận hai bên, Người Sử Dụng có thể khiếu nại lên cơ quan có thẩm quyền của địa phương để giải quyết tranh chấp phát sinh đối với giao dịch. GiaoHangNgay sẵn sàng cung cấp các thông tin xác thực và các nội dung liên quan khi có sự yêu cầu bằng văn bản từ phía chính quyền khi cần thiết.

15.2         Mỗi Người Bán và Người Mua cam kết và đồng ý rằng mình sẽ không tiến hành thủ tục tố tụng hoặc bằng cách khác khiếu nại đối với GiaoHangNgay hoặc các công ty liên kết của GiaoHangNgay (trừ trường hợp GiaoHangNgay hoặc các công ty liên kết của mình là Người Bán sản phẩm liên quan đến khiếu nại đó) liên quan đến bất kỳ giao dịch nào được thực hiện trên Trang GiaoHangNgay hoặc bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến giao dịch đó.

16.           PHẢN HỒI

16.1         GiaoHangNgay luôn đón nhận những thông tin và phản hồi từ phía Người Sử Dụng nhằm giúp GiaoHangNgay cải thiện chất lượng Dịch Vụ.  Vui lòng xem thêm quy trình phản hồi của GiaoHangNgay dưới đây:

1.        Phản hồi cần được thực hiện bằng văn bản qua email hoặc qua phần đánh giá trên đơn hàng/ qua Trung tâm Trợ giúp;

2.        Các phản hồi ẩn danh có thể được chấp nhận, nhưng các thông tin có liên quan đến các phản hồi ẩn danh này có thể được cung cấp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các bên liên quan để phục vụ các thủ tục pháp lý theo luật định hoặc bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của GiaoHangNgay ;

3.        Người Sử Dụng liên quan đến phản hồi sẽ được thông báo đầy đủ và được tạo cơ hội cải thiện tình hình;

4.        Những phản hồi không rõ ràng, mang tính phỉ báng, vi phạm pháp luật sẽ không được chấp nhận;

17.           LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM

17.1 DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP NHƯ ‘SẴN CÓ’ VÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ SỰ ĐẢM BẢO, KHIẾU NẠI HOẶC KHẲNG ĐỊNH NÀO TỪ GIAOHANGNGAY VỀ BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO ĐƯỢC THỂ HIỆN, NGỤ Ý HOẶC BẮT BUỘC ĐỐI VỚI DỊCH VỤ, BAO GỒM VIỆC ĐẢM BẢO VỀ CHẤT LƯỢNG, VIỆC THỰC HIỆN, KHÔNG VI PHẠM, VIỆC MUA BÁN, HAY SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, CŨNG NHƯ KHÔNG CÓ BẤT KỲ SỰ ĐẢM BẢO NÀO ĐƯỢC TẠO RA TRONG QUÁ TRÌNH GIAO DỊCH, THỰC HIỆN, MUA BÁN HOẶC SỬ DỤNG SẢN PHẨM SAU KHI MUA.

17.2         NGƯỜI SỬ DỤNG CẦN THỪA NHẬN RẰNG MỌI RỦI RO PHÁT SINH NGOÀI VIỆC SỬ DỤNG HOẶC VẬN HÀNH CỦA TRANG GIAOHANGNGAY VÀ/HOẶC DỊCH VỤ GIAOHANGNGAY SẼ THUỘC VỀ NGƯỜI SỬ DỤNG TRONG GIỚI HẠN TỐI ĐA PHÁP LUẬT CHO PHÉP.

17.3         GiaoHangNgay không kiểm soát và không đảm bảo hoặc chấp nhận trách nhiệm đối với: (a) việc phù hợp mục đích, sự tồn tại, chất lượng, độ an toàn hoặc tính pháp lý của các sản phẩm có sẵn trên Trang GiaoHangNgay; hoặc (b) khả năng người bán bán các sản phẩm hoặc khả năng của người mua mua và thanh toán cho các sản phẩm. Nếu có tranh chấp liên quan đến một hoặc nhiều người sử dụng, những người sử dụng này đồng ý tự giải quyết tranh chấp trực tiếp với nhau và miễn trừ GiaoHangNgay và các công ty liên kết của GiaoHangNgay khỏi khiếu nại, yêu cầu và tổn thất phát sinh hoặc liên quan đến tranh chấp.

18.           CÁC LOẠI TRỪ VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

18 .1         GIAOHANGNGAY KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁT SINH TỪ HỢP ĐỒNG, BẢO HÀNH, LỖI (BAO GỒM NHỮNG BẤT CẨN (DÙ CHỦ ĐỘNG HAY BỊ ĐỘNG), TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI SẢN PHẨM, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ HOẶC TRÁCH NHIỆM KHÁC), HOẶC NGUYÊN NHÂN KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN LUẬT PHÁP, QUYỀN LỢI CHÍNH ĐÁNG, CÁC QUY CHẾ HOẶC CÁC HÌNH THỨC KHÁC ĐỐI VỚI

(i)             (A) TỔN THẤT VỀ SỬ DỤNG; (B) TỔN THẤT VỀ LỢI NHUẬN; (C) TỔN THẤT VỀ DOANH THU; (D) TỔN THẤT VỀ DỮ LIỆU; (E) TỔN THẤT VỀ UY TÍN; HOẶC (F) KHÔNG THỰC HIỆN ĐƯỢC CÁC BIỆN PHÁP NGUY CẤP DỰ TRÙ, ĐỐI VỚI TỪNG TRƯỜNG HỢP DÙ TRỰC TIẾP HOẶC GIÁN TIẾP; HOẶC

(ii)            THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT HOẶC MANG TÍNH HỆ QUẢ NÀO (GỒM BẤT KỲ MẤT MÁT NÀO VỀ DỮ LIỆU, GIÁN ĐOẠN DỊCH VỤ, MÁY TÍNH, ĐIỆN THOẠI HOẶC CÁC THIẾT BỊ DI ĐỘNG KHÁC) PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG TRANG GIAOHANGNGAY HOẶC DỊCH VỤ, BAO GỒM THIỆT HẠI PHÁT SINH TỪ ĐÓ, NGAY CẢ KHI GiaoHangNgay ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG CỦA CÁC THIỆT HẠI ĐÓ HOẶC ĐƯỢC GỢI Ý PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM.

18.2         BẠN CÓ QUYỀN YÊU CẦU CHẤM DỨT TÀI KHOẢN CỦA BẠN VÀ/HOẶC DỪNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ TRONG TRƯỜNG HỢP KHÔNG THỎA MÃN VỚI DỊCH VỤ.

18.3 BẤT KỂ CÁC ĐIỀU KHOẢN BÊN TRÊN, TRƯỜNG HỢP GIAOHANGNGAY, THEO PHÁN QUYẾT CỦA TÒA ÁN CÓ THẨM QUYỀN, PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM TRONG GIỚI HẠN TỐI ĐA PHÁP LUẬT CHO PHÉP (BAO GỒM ĐỐI VỚI LỖI BẤT CẨN KHÔNG ĐÁNG KỂ) THÌ TRÁCH NHIỆM CỦA GIAOHANGNGAY ĐỐI VỚI NGƯỜI DÙNG HOẶC BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO CHỈ GIỚI HẠN TRONG MỨC THẤP HƠN ĐỐI VỚI GIÁ TRỊ HÀNG HÓA, SẢN PHẨM GIAO DỊCH HOẶC KHOẢN TIỀN KHÁC NHƯ XÁC ĐỊNH CỤ THỂ TRONG PHÁN QUYẾT CHUNG THẨM CỦA TÒA ÁN CÓ THẨM QUYỀN.

18.4         KHÔNG CÓ NỘI DUNG NÀO TRONG ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY SẼ GIỚI HẠN HOẶC LOẠI TRỪ BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM NÀO ĐỐI VỚI THƯƠNG VONG HOẶC TAI NẠN CÁ NHÂN DO SỰ BẤT CẨN, GIAN LẬN CỦA GIAOHANGNGAY HOẶC BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM NÀO KHÁC CÓ PHẦN THAM GIA CỦA GIAOHANGNGAY MÀ TRÁCH NHIỆM ĐÓ KHÔNG ĐƯỢC HẠN CHẾ VÀ/HOẶC LOẠI TRỪ THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT.

19.           LIÊN KẾT VÀ TƯƠNG TÁC VỚI TRANG ĐIỆN TỬ/DỊCH VỤ CỦA BÊN THỨ BA

19.1. Các đường dẫn của bên thứ ba có trên GiaoHangNgay sẽ khiến Người Dùng thoát khỏi GiaoHangNgay. Các đường dẫn này được cung cấp mang tính chất xã giao, và các trang điện tử truy cập từ các đường dẫn này không thuộc sự kiểm soát của GiaoHangNgay dưới bất kỳ hình thức nào và vì thế Người Dùng phải tự chịu các rủi ro khi truy cập vào những trang điện tử này. GiaoHangNgay dù bất kỳ hình thức nào, không chịu trách nhiệm đối với những nội dung của bất kỳ trang điện tử nào được dẫn truyền hoặc bất kỳ đường dẫn nào trên những trang điện tử đó. GiaoHangNgay cung cấp các đường dẫn này đơn thuần để tạo sự thuận lợi, và việc có bao gồm đường dẫn bất kỳ sẽ không, dù bất kỳ hình thức nào, hàm ý hoặc thể hiện việc liên kết, xác nhận hoặc bảo trợ của GiaoHangNgay đối với bất kỳ trang điện tử được liên kết nào và/hoặc bất kỳ nội dung nào trong đó.

19.2        GiaoHangNgay và/hoặc Dịch Vụ của GiaoHangNgay có thể được tích hợp trên nền tảng hoặc trang web của bên thứ ba. Khi sử dụng Dịch Vụ trên nền tảng hoặc trang web của bên thứ ba, Người Dùng đồng thời đồng ý và sẽ tuân thủ các điều khoản dịch vụ của bên thứ ba đó. Người Dùng cũng đồng ý rằng GiaoHangNgay không chịu trách nhiệm về dịch vụ của bên thứ ba và/hoặc tính chính xác của hàng hóa/dịch vụ, bao gồm các chức năng, độ tin cậy, an ninh, chính sách bảo mật hoặc các hoạt động khác của các nền tảng hoặc trang web bên thứ ba đó.

19.3          Khi Người Dùng sử dụng Dịch Vụ trên nền tảng hoặc trang web của bên thứ ba, GiaoHangNgay sẽ xử lý yêu cầu của Người Dùng, bao gồm nhưng không giới hạn: yêu cầu đăng ký, đặt hàng, thanh toán, kết nối dịch vụ giao nhận trên hệ thống của GiaoHangNgay. Chúng tôi tuyệt đối không tiết lộ dữ liệu cá nhân, mà Người Dùng đã cung cấp cho GiaoHangNgay, cho bên thứ ba trừ khi việc tiết lộ đó là bắt buộc để xử lý yêu cầu của chính Người Dùng và trong trường hợp đó, các nền tảng hoặc trang web của bên thứ ba cũng sẽ phải tuân thủ Chính sách bảo mật của chúng tôi.

19.4           Trong trường hợp Người Dùng tự cung cấp dữ liệu cá nhân của mình cho các nền tảng hoặc trang web của bên thứ ba trong quá trình sử dụng Dịch vụ của GiaoHangNgay, thông qua các cổng thông tin được phát triển bởi bên thứ ba, nghĩa là Người Dùng đồng ý rằng mọi tiết lộ, việc sử dụng, thu thập và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của Người Dùng sẽ phải tuân theo chính sách bảo mật của bên thứ ba đó.

19.5           GiaoHangNgay có thể, theo quyết định riêng của mình, áp đặt các giới hạn đối với một số tính năng nhất định hoặc hạn chế Người Dùng sử dụng một phần hoặc toàn bộ Dịch Vụ trên nền tảng hoặc trang web của bên thứ ba.

20.           ĐÓNG GÓP CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ

20.1         Khi gửi bất kỳ Nội Dung nào cho GiaoHangNgay, bạn khẳng định và bảo đảm rằng bạn đã có đầy đủ tất cả các quyền và/hoặc các chấp thuận cần thiết để cấp các quyền dưới đây cho GiaoHangNgay. Bạn cũng thừa nhận và đồng ý rằng bạn là người chịu trách nhiệm duy nhất đối với bất cứ nội dung gì bạn đăng tải hoặc tạo sẵn trên hoặc qua Dịch Vụ, bao gồm trách nhiệm về độ chính xác, độ tin cậy, tính nguyên bản, rõ ràng các quyền, tính tuân thủ pháp luật và các giới hạn pháp lý liên quan đến bất kỳ Nội Dung đóng góp nào.  Người Sử Dụng theo đây cấp quyền cho GiaoHangNgay và các bên kế thừa của GiaoHangNgay, một cách liên tục, không hủy ngang, mang tính toàn cầu, không độc quyền, không tiền bản quyền, có thể cấp quyền lại và có thể chuyển giao, quyền sử dụng, sao chép, phân phối, tái bản, chuyển giao, thay đổi, chỉnh sửa, tạo các sản phẩm phái sinh từ, thể hiện công khai, và thực hiện Nội Dung đóng góp đó, thông qua hoặc liên quan đến Dịch Vụ dưới bất kỳ phương tiện truyền thông nào và thông qua bất kỳ kênh truyền thông nào, bao gồm cho mục đích khuyến mãi hoặc phân phối lại một phần Dịch Vụ (hoặc các sản phẩm phái sinh của Dịch Vụ). Quyền mà bạn trao cho chúng tôi chỉ chấm dứt khi bạn hoặc GiaoHangNgay loại bỏ Nội Dung đóng góp ra khỏi Dịch Vụ. Bạn hiểu rằng sự đóng góp của bạn có thể được chuyển giao sang nhiều hệ thống khác nhau và được thay đổi để phù hợp và đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật.

20.2         Bất kỳ Nội Dung, tài liệu, thông tin hoặc ý tưởng nào Người Sử Dụng đăng tải hoặc thông qua Dịch Vụ, hoặc bằng cách khác chuyển giao cho GiaoHangNgay dưới bất kỳ hình thức nào (mỗi hình thức được gọi là “Nội Dung Gửi”), sẽ không được bảo mật bởi GiaoHangNgay và có thể được phổ biến hoặc sử dụng bởi GiaoHangNgay hoặc các công ty liên kết mà không phải trả phí hoặc chịu trách nhiệm với Người Sử Dụng, để phục vụ bất kỳ mục đích nào, bao gồm việc phát triển, sản xuất và quảng bá sản phẩm. Khi thực hiện Nội Dung Gửi đến GiaoHangNgay, bạn thừa nhận và đồng ý rằng GiaoHangNgay và/hoặc các bên thứ ba có thể độc lập phát triển các phần mềm, ứng dụng, giao diện, sản phẩm và chỉnh sửa và nâng cấp các phần mềm, ứng dụng, giao diện, sản phẩm mà chúng đồng nhất hoặc tương tự với các ý tưởng được nêu trong Nội Dung Gửi của bạn về chức năng, mã hoặc các đặc tính khác. Vì vậy, bạn theo đây trao cho GiaoHangNgay và các bên kế thừa của GiaoHangNgay, một cách liên tục, không hủy ngang, mang tính toàn cầu, không độc quyền, không tiền bản quyền, có thể cấp quyền lại và có thể chuyển giao, quyền sử dụng, sao chép, phân phối, tái bản, chuyển giao, thay đổi, chỉnh sửa, tạo các sản phẩm phái sinh từ, thể hiện công khai, và thực hiện Nội Dung Gửi đó, thông qua hoặc liên quan đến Nội Dung Gửi dưới bất kỳ phương tiện truyền thông nào và thông qua bất kỳ kênh truyền thông nào, bao gồm cho mục đích khuyến mãi hoặc phân phối lại một phần Dịch Vụ (hoặc các sản phẩm phái sinh của Dịch Vụ). Điều khoản này không áp dụng đối với các thông tin cá nhân là đối tượng của chính sách bảo mật của GiaoHangNgay trừ khi bạn công khai những thông tin đó trên hoặc thông qua Dịch Vụ.

21.           ĐÓNG GÓP CỦA BÊN THỨ BA ĐỐI VỚI DỊCH VỤ VÀ CÁC ĐƯỜNG DẪN BÊN NGOÀI

21.1         Mỗi một bên đóng góp cho Dịch Vụ về dữ liệu, tin nhắn, hình ảnh, âm thanh, video, phần mềm và Nội Dung khác, sẽ chịu trách nhiệm về độ chính xác, độ tin cậy, tính nguyên bản, rõ ràng các quyền, tính tuân thủ pháp luật và các giới hạn pháp lý liên quan đến bất kỳ Nội Dung đóng góp nào. GiaoHangNgay sẽ loại bỏ khỏi website/Ứng dụng những thông tin bán hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hàng hóa, dịch vụ, thông tin vi phạm pháp luật khác khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về những thông tin này. Người Sử Dụng không buộc GiaoHangNgay phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ các hoạt động hoặc không hoạt động nào của Người Sử Dụng, bao gồm nhưng không giới hạn, các vấn đề họ đăng tải hoặc bằng cách khác tạo sẵn qua Dịch Vụ.

21.2         Ngoài ra, Trang GiaoHangNgay có thể chứa các đường dẫn tới sản phẩm, website, dịch vụ và các mời chào của bên thứ ba.  Những đường dẫn, sản phẩm, websites, dịch vụ và các mời chào của bên thứ ba này không thuộc sở hữu và quản lý của GiaoHangNgay.  Thực tế, các sản phẩm, website, dịch vụ và các mời chào đó được thực hiện bởi, và là tài sản của bên thứ ba tương ứng, và được bảo vệ bởi luật pháp và các điều ước về bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác.  GiaoHangNgay không xem xét, và không có trách nhiệm đối với những nội dung, chức năng, độ an toàn, dịch vụ, các chính sách bảo mật, hoặc các hoạt động khác của những bên thứ ba này.  GiaoHangNgay khuyến khích Người Sử Dụng tìm hiểu các điều khoản và các chính sách khác được niêm yết bởi bên thứ ba trên các website hoặc phương tiện khác của họ.  Bằng việc sử dụng Dịch Vụ, bạn thừa nhận rằng GiaoHangNgay không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào do việc bạn sử dụng, hoặc không thể sử dụng được bất kỳ website hoặc các widget nào.  Ngoài ra bạn thừa nhận và đồng ý rằng GiaoHangNgay có thể vô hiệu hóa việc sử dụng của bạn, hoặc gỡ bỏ, bất kỳ các đường dẫn của bên thứ ba nào, hoặc các ứng dụng trên Dịch Vụ trong giới hạn bên thứ ba vi phạm các Điều Khoản Dịch Vụ này.

22.           KHẲNG ĐỊNH VÀ ĐẢM BẢO CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG

Người Sử Dụng khẳng định và đảm bảo rằng:

(a)            Người Sử Dụng sở hữu năng lực, (và đối với trường hợp vị thành niên, có sự đồng ý hợp lệ từ cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp), quyền và khả năng hợp pháp để giao kết các Điều Khoản Dịch Vụ này và để tuân thủ các điều khoản theo đó; và

(b)            Người Sử Dụng chỉ sử dụng Dịch Vụ cho các mục đích hợp pháp và theo quy định của các Điều Khoản Dịch Vụ này cũng như tất cả các luật, quy tắc, quy chuẩn, chỉ thị, hướng dẫn, chính sách và quy định áp dụng.

23.           BỒI THƯỜNG

Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và không gây hại cho GiaoHangNgay, các cổ đông, công ty con, công ty liên kết, giám đốc, viên chức, đại lý, đồng sở hữu thương hiệu hoặc đối tác, và nhân viên của GiaoHangNgay (gọi chung là “Bên Được Bồi Thường”) liên quan đến khiếu nại, hành động, thủ tục tố tụng, và các vụ kiện cũng như nghĩa vụ, tổn thất, thanh toán, khoản phạt, tiền phạt, chi phí và phí tổn có liên quan (bao gồm chi phí giải quyết tranh chấp) do Bên Được Bồi Thường gánh chịu, phát sinh từ (a) giao dịch được thực hiện trên Trang GiaoHangNgay, hoặc tranh chấp liên quan đến giao dịch đó (trừ trường hợp GiaoHangNgay hoặc các công ty liên kết của GiaoHangNgay là Người Bán đối với giao dịch liên quan đến khiếu nại), (b) Chính Sách Đảm Bảo của GiaoHangNgay, (c) việc tổ chức, hoạt động, quản trị và/hoặc điều hành các Dịch Vụ được thực hiện bởi hoặc đại diện cho GiaoHangNgay, (d) vi phạm hoặc không tuân thủ bất kỳ điều khoản nào trong các Điều Khoản Dịch Vụ này hoặc bất kỳ chính sách hoặc hướng dẫn nào được tham chiếu theo đây, (e) việc bạn sử dụng hoặc sử dụng không đúng Dịch Vụ, hoặc (f) vi phạm của bạn đối với bất kỳ luật hoặc bất kỳ các quyền của bên thứ ba nào, hoặc (g) bất kỳ Nội Dung nào được đăng tải bởi Người Sử Dụng.

24.           TÍNH RIÊNG LẺ

Nếu bất kì điều khoản nào trong Điều Khoản Dịch Vụ này không hợp pháp, bị bãi bỏ, hoặc vì bất kỳ lý do nào không thể thực thi theo pháp luật, thì điều khoản đó sẽ được tách ra khỏi các điều khoản và điều kiện này và sẽ không ảnh hưởng tới hiệu lực cũng như tính thi hành của bất kỳ điều khoản còn lại nào cũng như không ảnh hưởng tới hiệu lực cũng như tính thi hành của điều khoản sẽ được xem xét theo luật.

25.           LUẬT ÁP DỤNG

Các Điều Khoản Dịch Vụ này sẽ được điều chỉnh bởi và diễn giải theo luật pháp của Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp, tranh cãi, khiếu nại hoặc sự bất đồng dưới bất cứ hình thức nào phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều Khoản Dịch Vụ này chống lại hoặc liên quan đến GiaoHangNgay hoặc bất kỳ Bên Được Bồi Thường nào thuộc đối tượng của các Điều Khoản Dịch Vụ này sẽ được giải quyết bằng Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam (VIAC). Ngôn ngữ phán xử của trọng tài là Tiếng Việt.

26.           QUY ĐỊNH CHUNG

26.1         GiaoHangNgay bảo lưu tất cả các quyền lợi không được trao theo đây.

26.2         GiaoHangNgay có quyền chỉnh sửa các Điều Khoản Dịch Vụ này vào bất cứ thời điểm nào thông qua việc đăng tải các Điều Khoản Dịch Vụ được chỉnh sửa lên Trang GiaoHangNgay. Việc Người Dùng tiếp tục sử dụng Trang GiaoHangNgay sau khi việc thay đổi được đăng tải sẽ cấu thành việc Người Sử Dụng chấp nhận các Điều Khoản Dịch Vụ được chỉnh sửa.

26.3         Người Sử Dụng không được phép chuyển giao, cấp lại quyền hoặc chuyển nhượng bất kỳ các quyền hoặc nghĩa vụ được cấp cho Người Sử Dụng theo đây.

26.4         Không một quy định nào trong các Điều Khoản Dịch Vụ này sẽ cấu thành quan hệ đối tác, liên doanh hoặc quan hệ đại lý – chủ sở hữu giữa bạn và GiaoHangNgay.

26.5         Tại bất kỳ hoặc các thời điểm nào, nếu GiaoHangNgay không thể thực hiện được bất kỳ điều khoản nào theo đây sẽ không ảnh hưởng, dưới bất kỳ hình thức nào, đến các quyền của GiaoHangNgay vào thời điểm sau đó để thực thi các quyền này trừ khi việc thư thi các quyền này được miễn trừ bằng văn bản.

26.6         Các Điều Khoản Dịch Vụ này hoàn toàn phục vụ cho lợi ích của GiaoHangNgay và Người Sử Dụng mà vì lợi ích của bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào khác, trừ các công ty liên kết và các công ty con của GiaoHangNgay (và cho từng bên kế thừa hay bên nhận chuyển giao của GiaoHangNgay hoặc của các công ty liên kết và công ty con của GiaoHangNgay).

26.7         Các điều khoản được quy định trong Điều Khoản Dịch Vụ này và bất kỳ các thỏa thuận và chính sách được bao gồm hoặc được dẫn chiếu trong các Điều Khoản Dịch Vụ này cấu thành nên sự thỏa thuận và cách hiểu tổng thể của các bên đối với Dịch Vụ và Trang GiaoHangNgay và thay thế bất kỳ thỏa thuận hoặc cách hiểu trước đây giữa các bên liên quan đến vấn đề đó.   Với việc các bên giao kết thỏa thuận được tạo thành theo các Điều Khoản Dịch Vụ này, các bên không dựa vào bất kỳ tuyên bố, khẳng định, đảm bảo, cách hiểu, cam kết, lời hứa hoặc cam đoan nào của bất kỳ người nào trừ những điều được nêu rõ trong các Điều Khoản Dịch Vụ này.  Các Điều Khoản Dịch Vụ này có thể sẽ không mâu thuẫn, giải thích hoặc bổ sung như là bằng chứng của các thỏa thuận trước, bất kỳ thỏa thuận miệng hiện tại nào hoặc bất kỳ các điều khoản bổ sung nhất quán nào.

26.8         Bạn đồng ý tuân thủ mọi quy định pháp luật hiện hành liên quan đến chống tham nhũng và chống hối lộ.

26.9         Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào liên quan đến Điều Khoản Dịch Vụ hoặc các vấn đề phát sinh liên quan đến Điều Khoản Dịch Vụ trên Trang GiaoHangNgay, vui lòng liên hệ GiaoHangNgay tại đây .

THÔNG BÁO PHÁP LÝ: Xin vui lòng gửi tất cả các thông báo pháp lý đến GiaoHangNgay tại đây – Người nhận: GiaoHangNgay Legal Team.

TÔI ĐÃ ĐỌC CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY VÀ ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN NHƯ TRÊN CŨNG NHƯ BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN NÀO ĐƯỢC CHỈNH SỬA SAU NÀY.  BẰNG CÁCH BẤM NÚT “ĐĂNG KÝ” HOẶC “ĐĂNG KÝ QUA FACEBOOK” HOẶC CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ KHÁC ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN TRANG GIAOHANGNGAY KHI ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG TRANG GIAOHANGNGAY, TÔI HIỂU RẰNG TÔI ĐANG TẠO CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ MÀ TÔI HIỂU RẰNG NÓ CÓ GIÁ TRỊ VÀ HIỆU LỰC TƯƠNG TỰ NHƯ CHỮ KÝ TÔI KÝ BẰNG TAY.

Bản Cập Nhật ngày 28/08/2021.